آنان که به من بدی کردند مرا  آگاه ساختند،آنان که از من انتقاد کردند به من راه و رسم زندگی آموختند،آنان که به من بی اعتنایی کردند به من صبر و تحمل آموختند و آنانی که به من خوبی کردند به من مهر و وفا آموختند.

                                                                                                              «حضرت علی(ع)»