همیشه جنگیدن خوب نیست

من همیشه جنگیده ام تا شاید بتوانم چیزی را عوض کنم.....

همیشه جنگیده ام برای چیزهایی که پیش وجدان خودم سربلند باشم.

اما این روزها خوب می دانم که با آدم های کوته نظر،دروغگو و حسود نباید جنگید!

این روزها می دانم برای اثبات دوست داشتن نباید جنگید!

برای اصلاح دل کسی که حسادت می کند نباید جنگید!

برای به دست آوردن دل آدم ها نباید جنگید!

برای اثبات خوب بودن  نباید جنگید!

بعضی چیزها وقتی با جنگیدن به دست می آیند بی ارزش می شوند.

این روزها نسخه فاصله گرفتن را می پیچم برای هر کسی که رنجم می دهد!

برای هر کسی که با حسادت های بچه گانه اش آرامشم را به هم می ریزد!

از آدمهایی که زیاد دروغ می گویند فاصله می گیرم!

از آدمهایی که ظلم می کنند فاصله می گیرم؟

از آدم هایی که حرمت دل دیگران را نگه نمی دارند فاصله می گیرم......

با حقارت بعضی دل ها نباید جنگید باید نادیدشان گرفت......و گذشت

می بخشمشان......نه.به خاطر اینکه مستحق بخششند.......نه......تنها به این خاطر که من مستحق آرامشم!

/ 0 نظر / 186 بازدید